Beloningsbeleid en financiële verantwoording:

Overeenkomstig met de statuten, onvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten gemaakt voor de stichting of voorgerelateerde activiteiten worden wel vergoed.

Aan het begin van elk boekjaar wordt hier de financiele veranderwoording gegeven over de kosten en baten van het afgelopen jaar.

Overzicht kosten & baten 2015
Beleidsplan:

VOORWOORD

Dit beleidsplan heeft ten doel donateurs, organisaties en andere geïnteresseerden te informeren over het beleid en de toekomstvisie van Stichting New Hope School for the Deaf voor de periode 2015-2018.

Stichting New Hope School for the Deaf is opgericht in juni 2014. De stichting komt voort uit de samenwerking tussen zes studenten die zich uit enthousiasme inzetten voor een dovenschool in Oeganda. Wij hebben gekozen voor de oprichting van een stichting om de structuur en continuïteit van deze samenwerking te versterken, en de stichting op een professionele manier verder te ontwikkelen.

Het overkoepelende doel van de stichting is het (financieel) ondersteunen van de New Hope School for the Deaf in Kyakatebe, Oeganda. Om dit te bereiken zijn er doelen gesteld per jaar, beginnend in 2015. Dit beleidsplan biedt Stichting New Hope School for the Deaf een kader, waarbinnen het beleid voor onze ambities op termijn (2015-2018) kan worden gerealiseerd.

De gestelde doelen voor de Stichting New Hope School for the Deaf vragen veel van de donateurs, vrijwilligers en het bestuur. Elke bijdrage die hiermee echter aan de New Hope School kan worden geleverd, is de moeite dubbel en dwars waard.

Wageningen, november 2015
Stichting New Hope School for the Deaf

Ine Aerts
Imme Widdershoven
Marieke Huizenga
Viviënne Huppertz
Douwe de Vries

INHOUDSOPGAVE

 1. INLEIDING
 2. MISSIE EN DOELSTELLINGEN
 3. WERKZAAMHEDEN
 4. ORGANISATIE STICHTING
 5. COMMUNICATIE
 6. TOEKOMSTPLANNEN

1. INLEIDING

Stichting New Hope School for the Deaf (Stichting NHSD) richt zich op het ondersteunen van de Community Based Organisation (CBO) New Hope School for the Deaf in Kyakatebe, Oeganda.

Oeganda is een land waarin de nadelen van een handicap, in dit geval doof- en slechthorendheid, worden versterkt door een negatieve houding van de gemeenschap tegenover gehandicapten. Dove kinderen worden gestigmatiseerd op basis van bijgeloof en onbegrip. Dit heeft discriminatie, uitsluiting en soms zelfs mishandeling van de kinderen tot gevolg. Daarnaast zijn de publieke faciliteiten voor kinderen met een handicap, zoals scholen en ziekenhuizen, onvoldoende. Deze factoren komen tot uiting in de beperkte toegang tot educatie voor dove kinderen. Deze kinderen hebben net als alle andere kinderen recht op scholing. Om deze reden biedt de New Hope School for the Deaf educatie aan dove kinderen in de regio van Kyakatebe. De New Hope School faciliteert zowel primair onderwijs als diverse cursussen in specifiek vakmanschap (houtbewerking, kleermakerij en kunstnijverheid) voor leerlingen die het basisonderwijs hebben doorlopen. Alle medewerkers aan de school komen uit Oeganda en hebben passend onderwijs genoten.

De New Hope School for the Deaf is een organisatie waarbij lokale mensen, en daarmee ook lokale waarden, centraal staan. Sommige van deze waarden vormen echter obstakels in het bereiken van een gelijkwaardige positie van dove kinderen ten opzichte van anderen in de Oegandeze samenleving. Het faciliteren van educatie alleen is hierom onvoldoende om de positie van dove kinderen in de samenleving significant te verbeteren; een verandering in de negatieve houding van de gemeenschap tegenover gehandicapte kinderen is cruciaal. De school houdt zich hierom bezig met het informeren van zowel de families van de kinderen als de sociale gemeenschap rondom de school over de achtergrond en ontwikkeling van de kinderen. Door de invloed en aanwezigheid van zowel de families als de lokale mensen actief te erkennen, naar hen te luisteren en hen te betrekken bij de school, werkt de New Hope School aan een duurzame verandering in de houding van de gemeenschap tegenover doven.

De Nederlandse Stichting NHSD heeft ten doel de school te ondersteunen in haar missie. Het bestuur van Stichting NHSD bestaat uit zes personen, die zich elk enthousiast inzetten voor de New Hope School for the Deaf en haar leerlingen in Oeganda. De huidige voorzitter van de stichting, Ine Aerts, is tevens medeoprichter en codirecteur van de New Hope School for the Deaf, en heeft meerdere jaren in Oeganda en bij de school doorgebracht. Om deze reden is de persoonlijke betrokkenheid van de bestuursleden groot. De motivatie van de bestuursleden komt deels voort uit hun uitgangspositie als studenten Internationale Ontwikkeling. Naast de persoonlijke vaardigheden van de bestuursleden biedt deze academische basis een zekere kennis van zaken die nuttig kan zijn in het bereiken van de doelen van de stichting.

Kortom: de New Hope School for the Deaf is bijzonder door haar integrale aanpak van het doel om dove kinderen een kans te bieden om volledig deel uit te maken van de Oegandeze samenleving. Met de beschikbare middelen en door in te spelen op plaatselijke en persoonlijke behoeften, wordt de kinderen een betere toekomst geboden. De brede missie van de school om niet alleen dove kinderen, maar ook hun families en de lokale gemeenschap te onderwijzen draagt bij aan dit uiteindelijke doel. Stichting New Hope School for the Deaf maakt dit mogelijk door de school financieel te steunen en bewustzijn te creëren in een breder netwerk van mensen en organisaties.

2. MISSIE EN DOELSTELLINGEN

De missie van de stichting is het garanderen van de toegang tot primair onderwijs aan dove en slechthorende kinderen in de regio Kyakatebe, Oeganda. Deze missie deelt de stichting met de New Hope School for the Deaf, waarmee de stichting nauw samenwerkt.

De stichting heeft ten doel:

 1. het (financieel) steunen van de Community Based Organisation New Hope School for the Deaf in Oeganda;
 2. het creëren van naamsbekendheid voor de New Hope School for the Deaf;
 3. bewustmaking in Europa van de situatie voor dove kinderen in Oeganda;
 4. het verbinden van de New Hope School for the Deaf in Oeganda met een internationaal netwerk;
 5. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. WERKZAAMHEDEN

De stichting verwerft gelden op drie verschillende manieren: ten eerste ontvangt de stichting donaties. Dit kunnen donaties zijn van individuen en bedrijven. Ten tweede worden er regelmatig fondsenwervende activiteiten georganiseerd, zoals lunchverkoop, filmvertoningen en cursussen gebarentaal. Deze activiteiten kunnen zowel in samenwerking met andere organisaties als onafhankelijk worden georganiseerd. Ten slotte verkrijgt de stichting inkomsten door de kleinschalige verkoop van crafts: werkstukken die door de leerlingen aan de New Hope School for the Deaf worden gemaakt, zoals sieraden en manden.

De stichting is primair een fondswervende instelling waarbij er gestreefd wordt de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. De kosten van inzamelingsacties moeten zo klein mogelijk worden gehouden in verhouding tot de opbrengsten. Deze verhouding ligt per inzamelingsactie verschillend. Acties mogen alleen gehouden worden als de opbrengst de kosten overstijgt. Per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.

Via sociale media worden ontwikkelingen omtrent de stichting en de school openbaar gemaakt, alsmede overige informatie die aansluit bij deze organisaties en hun missie (zie 5. communicatie).

4. ORGANISATIE STICHTING

Stichting NHSD is gevestigd in de gemeente Wageningen en bestaat uit ten minste drie bestuurders.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen het dagelijkse bestuur vormen. Het bestuur komt minimaal elk kwartaal bijeen voor een vergadering en voorts zo dikwijls als de voorzitter of minstens twee bestuursleden dit gewenst achten. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en zijn steeds herbenoembaar. In geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur is belast met het besturen evenals het vertegenwoordigen van de stichting.

Tot de eerste zes bestuursleden zijn benoemd:

Ine Aerts (voorzitter)
Imme Widdershoven (secretaris)
Marieke Huizenga (penningmeester)
Viviënne Huppertz
Douwe de Vries

De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk. Bij ontbinding van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo aan de New Hope School for the Deaf in Kyakatebe, Oeganda. De stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven. Hiernaast wordt in de administratie de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer evenals de andere door de organisatie gemaakte kosten, de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de organisatie geregistreerd en openbaar gemaakt. Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 1. giften en donaties;
 2. subsidies en sponsorbijdragen;
 3. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 4. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Over elk jaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld. Het jaarverslag verschijnt jaarlijks vóór 1 april en is volledig openbaar en te vinden op de website.

Donateurs ondersteunen de Stichting New Hope School for the Deaf financieel door eenmalige of periodieke bijdragen. Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven binnen het kader van het doel van de stichting, De stichting zal proberen zo veel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren, maar kan niet garanderen dat in alle gevallen deze gehonoreerd worden.

5. COMMUNICATIE

Communicatie wordt gezien als een middel om het doel, de ondersteuning van de New Hope School, te bewerkstelligen. Het onderhouden en uitbreiden van netwerken is daarom van groot belang. Het communicatieplan van Stichting NHSD is er op gericht om enerzijds contacten naar nieuwe donateurs en sponsoren te leggen, en anderzijds de bestaande contacten te voorzien van actuele informatie over door de stichting georganiseerde evenementen en ontwikkelingen op de New Hope School.

De stichting maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen en kanalen. Hieronder vallen:

 1. een website;
 2. e-mail (elektronische nieuwsbrief);
 3. sociale media;
 4. informatiemateriaal.
Website:

http://www.stichtingnhsd.org is een informatieve en moderne website die informatie biedt over de stichting, de school, toekomstige evenementen, en de mogelijkheid tot doneren. Via de website wordt tevens promotie- en informatiemateriaal ter beschikking gesteld in de vorm van elektronische folders, films en presentaties. De website verwijst ook naar de andere online communicatieplatforms (e-mail en sociale media).

Elektronische nieuwsbrief:

Ieder jaar zal er een elektronische nieuwsbrief verschijnen met de resultaten van het afgelopen jaar. De verwachting is, dat er in december 2015 een eerste nieuwsbrief zal verschijnen met de ontwikkelingen van het jaar 2015.

Sociale media

Stichting NHSD maakt gebruik van diverse online platforms, waaronder Facebook, Youtube, Twitter en Instagram.

Informatiemateriaal

Hierbij gaat het om informatiepakketten en voorlichting- en standmateriaal. Dit betreft zowel digitaal materiaal (filmpjes en presentaties) als gedrukt promotiemateriaal (folders, visitekaartjes, posters, stickers). Stichting NHSD kan particulieren of instellingen met eigen initiatieven aan ideeën of promotiemateriaal helpen.

6. TOEKOMSTPLANNEN

Voor de komende vier jaar zijn verschillende toekomstplannen geformuleerd aangaande het opzetten, onderhouden en verbeteren van Stichting NHSD. Deze toekomstplannen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 1. professionalisering;
 2. fondsenwerving en bewustmaking;
 3. verwerven naamsbekendheid stichting en doelen;
 4. efficiëntie;
 5. het contact tussen de Stichting en de New Hope School for the Deaf in Oeganda.
Professionalisering Fondsenwerving en bewustmaking Verwerven naamsbekendheid stichting en doelen Efficiëntie Contact met de New Hope School

Contact:


Contactinformatie

Postadres:
Waldorpstraat 1326
2521 CZ, 's-Gravenhage

KvK-nummer:
60837632

RSIN-nummer:
854081665

IBAN-nummer:
NL74 RABO 0301 2992 50

info@stichtingnhsd.org
www.stichtingnhsd.org

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

Ine Aerts (voorzitter)
Imme Widdershoven (secretaris)
Marieke Huizenga (penningmeester)
Viviënne Huppertz (acquisitie)
Douwe de Vries (evenementcoördinator)

© 2016 Ontwerp met behulp van , technische realisatie door Cas Widdershoven | Stichting New Hope School for the Deaf